× پیشنهاد ِ  این فیلمو تو یه مقاله خوندم ...

تو فهرست 18 فیلمی که هر زنی باید ببیند .


دلیل ِ قوی شدن این روز هام شاید"الیزلبت" نقش ِ اول این فیلم بود و بی نهایت از دیدنش لذت بردم

این فیلمو نه تنها هر زن بلکه هر آدمی حداقل باید یکبار ببینه ...