بغض


مدتی هست 

که حیرانم و تدبیری نیست! 


#وحشی_بافقی