همیشه

اول چشم ها سنگ می شوند

بعد گوش ها

بعد دست ها

بعد پاها

و دل یخ می زند انگار،

و مغز

و تمام اعصاب محرک درد

انگار فلج می شوند..


#مصطفی_مستور