سرت را قدری بیاور جلوتر تا باز هم آهسته تر بگویم:
بهترین دوستِ انسان؛ انسان است نه کتاب
کتاب ها، تا آن حد که رسمِ دوستی و انسانیت بیاموزند، معتبرند، 
نه تا آن حد که مثل دریایی مُرده از کلمات ِ مُرده، تو را در خود غرق کنند و فرو ببرند.
تو در کوچه ها انسان خواهی شد نه در لا به لای کتاب ها.
تو در کوه ها، در جاده ها، و در کنارِ ستمدیدگانِ واقعی، 
رسم زندگی را یاد خواهی گرفت
نه با غوطه خوردن در آثاری که در اتاق های دربسته نوشته شده 
و نویسندگانش هرگز نسیم را ندانسته اند و قایقی در تن طوفان را...
...

"نادر ابراهیمی"
×"م" اینو فرستاد و گفت خواهش میکنم تو دانشگاه کتاب نخون ... و با ما تو جمع باش ... :)

داشتم فک میکردم حیف ِ که بعضی از آدما رو دیر میشناسی ...

مثلا اگه این دخترو زودتر میدیدم بی شک یکی از خاطر انگیز های زندگیم می شد ...