آوردی حیرونم کنی که چی بشه؟
نه والله!
مات و پریشونم کنی که چی بشه؟
نه بالله!
پریشونت نبودم؟
من ، حیرونت نبودم؟پ.ن:اینبار قبل از سجده به درگاهش.. اینجوری ستایشش میکنم!

آخ ...

حیف از حسین پناهی ها .. حیف از آدم های دلی ..‌