برفاکم کم کم دارن آب میشن ولی این لبخند بمونه یادگار ..

اولین و نقلی ترین آدم برفی زندگیم ..