مشکل اینجا بود 

منی که آب را برای گریستن مینوشیدم .. مدت زیادی دل از اشکی شدن بریده بودم ..

باید .. باید گاهی غرق شد لابه لای اشک ها تا خوب شد 

و من دوباره قوی شدم ... 

عیبی نداره اگه وقت چشم پزشکی دارم .. که از دور چیزی رو نمیبینم ...

اما زندم و امیدوار ...