فردا هم دانشگاه نمیرم ...

گاهی واقعا سخته برام این دوساعتو طی کردن ‌..

بیدار موندم و میخوام زبان بخونم ...

چه خوبه که اینا هست ... چه خوبه که زندگی در جریانه ...

داشتم پیج سامان احتشامی رو میدیدم ...

چقدر این زوج رو عاشقم ...

من به خودم قول دادم اولین چیزی که با حقوقم میخرم پیانو باشه ...

البته وقتی رفتم سرکار ...