شب

پشت شیشه‌های پنجره سُر می‌خورد 

و با زبان سردش !

ته مانده های روز رفته را 

به درون می‌کشید

من از کجا می آیم؟ 

من از کجا می آیم؟

که این چنین 

به بوی شب آغشته ام ...


#فروغ_فرخزاد 


#بابک بیات