فرض کنید ساعت سه صبح به سرت بزنه و بری سراغ آثار بابک بیات ..

و با همچین چیزی روبه رو بشی ....

چند سال باید بهش گوش داد تا سیر شد؟
#میلاد رحیمی_گله نیست