مشکل از این هلوی نجیب لال مانده بود ...
پرکاری تیروئید .. 

دل داده ایم بر باد ، برهرچه بادا باد ... 

درست میشه .. غمم نیست .. 
هر خواستنی تاوانی داره و من زکات عشقُ دادم .... 

خوب شو هلو ... زود خوب شو ...