من روزهاست .. سالهاست ... 
که با این یک تِرک میمیرم و از نو شکوفه میدم ....
امان از نقطه های بی پایانم ...