و خداوند آدم و حوا را غافلگیر کرد

و گفت: راحت باشید

جای نگرانی نیست

ادامه بدهید 

به خاطر من خودتان را ناراحت نکنید 

اصلا فرض کنید من نیستم 


#ژاک_پره‌ور

پ ن : نیما مسیحا رو انقد دوست دارم که .. دوست دارم که ...