یادم میاد دوسال پیش تو مترو وقتی سمفونی مردگان رو میخوندم گوشش کردم ...

تکرار میشد ...  میمردم و دوباره زنده میشدم 

عشق میشدم ..محو میشدم !