تو باوفایی .. میفهمی منو 
حتی اگه بهونه ی متلب و دانشگاه و زبان و ...  مسیج بزنی 
و دلتنگی کنی ... تو بهترین استاد دنیایی و همیشه به موقع میرسی 
دوست دارم