هر بار که به صفحه ی گوشیم نگاه میکنم

دلم برای رد لب هام که عکستو بوسیدن ضعف میره .... 


#سپنتا مجتهد زاده

#گمشده