دلم تنگه برات کلبه ی قشنگم ،

ازت فاصله نگرفتم ... هر روز میام و یه دل سیر نفس میکشمت ...