خب دوباره کانال ساختم
چون نیاز دارم به اشک شدن ... موزیک گوش دادن .. و ...
هیچ لزومی در عضو شدن نیست .. اما به چندنفری قول داده بودم وقتی برگشتم خبرشون کنم...

pariiichak@